Parking  - ul.Ogrodowa

PARKING PLATNY MONITOROWANY - NOWY SACZ UL. OGRODOWA

Otwarty  - 24/7

 

CENNIK:

pierwsza godzina -  2 zł

kazda kolejna godzina - 2 zł

Abonament miesieczny - 100

​​

REGULAMIN PARKINGU :

​​

I. Postanowienia ogólne

1.Parking zarządzany jest przez D.B.A INVESTMENT Smaga, Kościółek spółka jawna ul. Piłsudskiego 46 Nowy Sącz 33-300 NIP 734-327-60-47

2. Parking przy ul. Ogrodowej 3 jest płatny

3. Parking czynny jest całą dobę, 7 dni w tygodniu.

4. Parking przeznaczony jest do parkowania samochodów osobowych.

5. Do korzystania z parkingu uprawnieni są użytkownicy pojazdów, którym wydano pokwitowanie przyjęcia pojazdu na parking,zwane dalej kartą parkingową.

6.Wysokość opłat parkingowych zawarta jest w cenniku, który wywieszony jest w miejscu widocznym na parkingu oraz znajduje się do wglądu w siedzibie firmyD.B.A INVESTMENTSmaga, Kościółek spółka jawnaprzy ul. Piłsudskiego 46 w Nowym Sączu

7. D.B.A INVESTMENTSmaga, Kościółek spółka jawna nie odpowiadają za pozostawione w pojeździe przedmioty w szczególności ładunki, bagaże, rzeczy osobiste, pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dzieła sztuki, biżuterię, sprzęt elektroniczny, sprzęt fotograficzny, radioodtwarzacze (nawet jeśli były zamontowane na stałe) oraz niefabryczne wyposażenie pojazdu.

8. D.B.A INVESTMENT Smaga, Kościółek spółka jawna nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej oraz nieprzestrzegania przez korzystającego z parkingu postanowień niniejszego regulaminu.

9. Na parkingu zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdu, wymiana płynu chłodzącego, paliwa lub oleju, jak również zanieczyszczanie parkingu.

10.Parking jest monitorowany - nie strzeżony ! Monitoringiem objęta jest większość placu parkingowego. Zarządzający informuje, iż monitoring może nie obejmować wszystkich pojazdów pozostawionych na parkingu.

11. W razie problemów z uiszczeniem opłaty parkingowej, problemów z funkcjonowaniem systemu parkingowego, bądź innych sytuacji uniemożliwiających prawidłową obsługę użytkowników parkingu prosimy dzwonić pod nr Tel. 609-573-066 lub (18) 442-78-19

 

II. Uiszczanie opłat parkingowych

1.Opłaty parkingowe uiszczane są gotówką bezpośrednio w automacie obsługującym parking.

2.Podjęcie kwitu parkingowego oznacza akceptacje zasad korzystania z parkingu (tj. niniejszego regulaminu oraz cennika).

3. Opłaty parkingowe uiszczane są w postaci :

a/ opłaty godzinowej za każdą rozpoczętą godzinę, która jest wnoszona w momencie odbioru pojazdu w automacie obsługującym parking.

b/ opłaty abonamentowej miesięcznej za dany miesiąc za parkowanie codziennie, która jest wnoszona z góry w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc objęty umową.

c/ Oplata abonamentowa pobierana jest według aktualnego cennika.

d/ Miesięczny abonament parkingowy można wykupić w siedzibie firmy D.B.A INVESTMENT Smaga, Kościółek spółka jawna przy ul. Piłsudskiego 46 w Nowym Sączu.

4. Dowodem wniesienia opłaty parkingowej jest paragon/karta parkingowa.

 

III. Pozostawianie pojazdu na parkingu

1.Pozostawiając pojazd na parkingu użytkownik jest zobowiązany:

a/ pobrać pokwitowanie i zatrzymać go do momentu wyjazdu.

2. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się dojego wnętrza osób niepowołanych, stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń oraz odłączenia zapłonu w pojeździe.

3. Samochód można stawiać tylko i wyłącznie na miejscach do tego wyznaczonych.

 

IV. Odbiór pojazdu z parkingu

1. W przypadku zgubienia pokwitowania lub karty abonamentowej pojazd może być odebrany z parkingu wyłącznie po okazaniu przez użytkownika dowodu rejestracyjnego pojazdu, dowodu tożsamości i po uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł .

2. W przypadku odmowy wylegitymowania się przez osobę odbierającą pojazd nieposiadającą pokwitowania obsługa parkingu ma obowiązek powiadomić policję.

3. W przypadku zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu, próby dostania się do wnętrza pojazdu mogą być podjęte przez użytkownika pojazdu dopiero po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego.

4. W przypadku braku odbioru pojazdu z parkingu przez okres 14 dni od dnia wydania pokwitowania, jeśli opłata parkingowa miała być wniesiona w formie godzinowej a pojazd nie został odebrany lub bezprawnego wjechania na parking D.B.A INVESTMENT Smaga, Kościółek spółka jawna uprawnione jest do usunięcia pojazdu z parkingu na koszt i ryzyko użytkownika pojazdu poza teren parkingu

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy zgłaszać na adres D.B.A INVESTMENT Smaga, Kościółek spółka jawna ul. Piłsudskiego 46 Nowy Sącz 33-300

2. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika parkingu niniejszego regulaminu D.B.A INVESTMENT Smaga, Kościółek spółka jawna zastrzegają sobie prawo odmowy świadczenia usług parkingowych.

3.Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu skutkuje bezwarunkowym wyłączeniem wszelkiej odpowiedzialności D.B.A INVESTMENT Smaga, Kościółek spółka jawna oraz może skutkować odpowiednimi sankcjami karnymi stosowanymi przez Policję (lub przez inne uprawnione do tego służby) w uzasadnionych przypadkach.

4. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie firmy D.B.A INVESTMENT Smaga, Kościółek spółka jawna ul. Piłsudskiego 46 Nowy Sącz oraz jest wywieszony w widocznym miejscu na parkingu.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.02.2014 r.